การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

20 พ.ค. 2567

...

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

ไฟล์แนบ :ประกาศ เรื่องประกวนราคาฯ

ไฟล์แนบ :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาฯ