การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มรายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 ฉบับสมบูรณ์

28 มิ.ย. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

27 มิ.ย. 2565

เข้าตรวจติดตามและให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

20 มิ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ครั้งที่ 2/2565

17 มิ.ย. 2565

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 มิ.ย. 2565

(E-BOOK)การฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีฝึกให้บุคคลทั่วไป หรือกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก

16 มิ.ย. 2565

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 มิ.ย. 2565

ชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

15 มิ.ย. 2565

วีดีโอ สาขาการประกอบอาหารไทย

15 มิ.ย. 2565