ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 การทำผลิตภัณท์เครื่องจักสาน 18 ปกติ 24 เมษายน 2566 26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
50 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
51 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
52 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
53 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
54 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
55 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
56 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
57 การทำขนมเบเกอรี่ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
58 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 24 เมษายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
59 การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
60 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
61 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ออนไลน์ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
62 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
63 การประกอบขนมอบ((เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)) 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
64 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 25 เมษายน 2566 27 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
65 การทำผ้ามัดย้อม 18 ปกติ 26 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
66 ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 26 เมษายน 2566 30 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
67 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
68 การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
69 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เต็ม
70 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 5 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
71 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 4 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
72 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร