การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ปกติ 3 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เต็ม
2 การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 18 ปกติ 3 ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เต็ม
3 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
4 การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 7 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
5 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
6 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 10 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
7 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2565 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
8 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
9 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร(แรงงานผู้สูงอายุ) 18 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เต็ม
10 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2565 11 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
11 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
13 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
14 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า(เฉพาะสตรีอายุไม่เกิน 59 ปี) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
15 การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน (ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ออนไลน์ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
16 พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน(ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อคน) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
17 ผลิตภัณฑ์จากงานปูน(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 30 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
18 การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 18 ปกติ 10 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เต็ม
19 การออกแบบระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2565 15 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
20 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
21 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(-) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
22 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ออนไลน์ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
23 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เต็ม
24 ผู้ประกอบอาหารไทย(-) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร