ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,141
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,198
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 9,754
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 42,059
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7,377
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,971
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,615
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 22,415
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,646
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 10,725
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 37,435