การแสดงผล

+
-

KM CORNER

1.ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2.คู่มือการอบรม HRD : e-Learning 2563 สำนักงาน ก.พ.