การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 121
2 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลวิทยากรและหลักสูตรการฝึกอบรมของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 259
3 แบบสำรวจความต้องการแรงงานและความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 2566 270
4 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 92
5 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 123
6 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 142
7 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 116
8 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 115
9 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 143
10 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 267
11 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 189
12 เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 384