การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เชิญชวนบุคคลทั่วไป มารับบริการนวดไทยประคบเพื่อสุขภาพ ฟรี

8 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา การประกอบขนมอบ

8 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

3 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBC) หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

3 พ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

3 พ.ค. 2566

เปิดรับสมัครฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

20 เม.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภุเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

21 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

21 มี.ค. 2566

สรุปแผน ผลและงบประมาณในการพัฒนากำลังคนจำแนกตามอำเภอ (ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด Dashboard) ปีงบประมาณ : 2566

7 มี.ค. 2566