การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานวางท่อประปาภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 มี.ค. 2567

...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานวางท่อประปาภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ฉบับแก้ไข 25 มีนาคม 2567)

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา...

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา...