การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เอกสารระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฯ 4,521
2 F-SDD-05 หนังสือรับรองการทำงาน 549
3 ระบบการจัดการร้องทุกข์ ร้องเรียน 2,194
4 คุ่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร สำหรับ สปก. 2,881
5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง 527
6 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง
7 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 586
10 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2560 529
11 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 787
12 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 553