การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ ทบทวนปี พ.ศ. 2562.pdf 2190
2 3_File_1.คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม)_19112558104033_.pdf 592
3 3_File_6.คู่มือขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักร_19112558104839_.pdf 585
4 3_File_5.คู่มือนำเข้าครูต่างด้าวฯ_19112558104753_.pdf 627
5 3_File_4.คู่มือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_19112558104710_.pdf 651
6 3_File_3.คู่มือฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการฝึกอบรมเอง)_19112558104521_.pdf 589
7 3_File_2.คู่มือฝึกยกระดับและเปลี่ยน (กรณีส่งไปรับการฝึกอบรมภายนอก)_19112558104341_.pdf 3049
8 2_File_ประกาศกระทรวงแรงงาน - สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_28052558220712_.PDF 784
9 2_File_คำสั่งกระทรวง ที่ 111-58 - แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ._28052558220235_ (2).pdf 610
10 2_File_ระเบียบคกก. - หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. 2558_28052558221416_ (1).pdf 591
11 8_File_27 05 2558 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทดสอบ_29052558100315_.pdf 574
12 พรบ.ส่งเสริม(2) พ.ศ.2557.pdf 629