การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน รองรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน ปีงปม.2567 185
2 แบบฟอร์ม แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 76
3 แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 933
4 แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 815
5 แบบรายงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 959
6 คู่มือการติดต่อราชการเบื้องต้น 2,052
7 ตารางแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน 1,249
8 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 522
9 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๕) 639
10 แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๔) 504
11 แบบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (คร.๒๓) 454
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖๔ (๒) (คร.๒๒) 448