การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบฟอร์ม แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24
2 แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 878
3 แบบรายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 771
4 แบบรายงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 928
5 คู่มือการติดต่อราชการเบื้องต้น 2,026
6 ตารางแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน 1,200
7 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 499
8 คำขออนุญาตใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๕) 610
9 แบบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๒๔) 465
10 แบบให้คะแนนผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (คร.๒๓) 433
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖๔ (๒) (คร.๒๒) 418
12 ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (คร.๒๑) 387