การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการ

ให้มีผลิตภาพสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0”

(Develop high productivity workers skill of all levels

and entrepreneurs towards Thailand 4.0)

 

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้

2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น

                       และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง