การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

        ชื่อเดิมหน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน  เนื่องจากในปี 2559 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน” เป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเนื้อที่ ๘๑ ไร่ ตั้งอยู่ณ เลขที่ ๒๔๒ หมู่ ๒ ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ เป็นต้นมา