การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปี 2567 จำนวน 16,349 คน

16 ก.พ. 2567

วารสาร DSD News ปีที่ 12 ฉบับที่ 54

8 ก.พ. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

6 ก.พ. 2567

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2567

6 ก.พ. 2567

ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2566

10 ม.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

4 ม.ค. 2567

การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

26 ธ.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ PRB e-Service (แบบออนไลน์)

26 ธ.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

26 ธ.ค. 2566