ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,127
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 117,539
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,352
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 11,392
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,560
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,982
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,486
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,582
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 42,097
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,234
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 116,590