ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,168
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 60,097
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,378
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 5,888
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,899
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 2,098
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,350
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,721
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 24,347
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 5,111
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 73,790