ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,750
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,829
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 10,846
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 47,497
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8,465
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 4,565
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4,148
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 25,791
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 4,190
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 12,316
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 43,221