ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 7,260
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,668
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,989
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 7,212
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,849
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 7,077
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,265
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,577
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19,658
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,273
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 21,843