ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,597
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,798
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,221
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,522
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,102
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,313
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,350
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,855
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30,852
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,404
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 35,356