การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 KM.การสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์.pdf 155
2 การฝึกอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่-การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ.rar 136
3 การฝึกอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.rar 151
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี.png 136
5 หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ.pdf 217
6 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน_แก้ไข2564.pdf 276
7 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf 351
8 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ.pdf 430
9 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf 411
10 การดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถและแนวททางปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒) ๒๕๕๗.pdf 373
11 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.jpg 405
12 การยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 320