การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
2 การดูแลผู้สูงอายุ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
4 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม