การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 22
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 87
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบฯ 2565 94
4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 79
5 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 100
6 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 68
7 คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับรองความรู้ความสามารถของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 114
8 ผลการเบิกจ่าย งปม.2565 ไตรมาส4 99
9 ผลการดำเนินงาน งปม.2565 รอบ6เดือนหลัง 74
10 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard) 72
11 แผ่นพับการรับรองความรู้ความสามารถ 63
12 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 734