การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ นอกสถานที่ ให้กับแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาอาชีพที่อาจเเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

29 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย

26 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

22 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

20 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

19 พ.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

15 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมให้คำแนะนำการวิเคราะห์งานในตำแหน่ง เพื่อจัดทำมาตรฐาน

12 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

9 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนามือแรงงานเลย เข้ามอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (รมฐ.2)และคู่มือการทดสอบฯ

3 พ.ค. 2566