การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

19 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนบ้านหมากแข้ง

18 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมตรวจบูรณาการแรงงานนอกระบบสังกัดกระทรวงแรงงาน

18 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

18 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

18 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมพิธีมอบกล้าไม้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดเลย

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 1.4 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล "ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด"

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาบ้านหมากแข้ง

13 มิ.ย. 2567