ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,339
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 94,303
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 3,586
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9,271
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 6,133
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,268
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 4,684
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 3,841
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 34,867
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,394
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 99,020