ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 9,496
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,779
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,193
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,479
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,004
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 9,274
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,354
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,729
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,413
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,392
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 28,777