การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานประกอบการที่ประสงค์ตอบแบบสอบถามสามารถดำเนินการได้ที่ https://ldls.mol.go.th/survey