การแสดงผล

+
-

หน่วยงานภายในและการติดต่อ

หมายเลขติดต่อภายใน
หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ภายใน
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน              115
   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 123
   ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 311
   -งานอุตสาหการ 311
   -งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 411
   -งานเครื่องกล -
   ฝ่ายประสานการฝึก 503
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ 125
   ฝ่ายแผนงาน 125
   ฝ่ายประเมินผล 125
   
   
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ 201
     ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 201
     ฝ่ายส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน 201
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 114
    งานธุรการ 111
    งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 112, 113
    งานการเงินและบัญชี 601