การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

แผนที่หน่วยงาน

 
โทรศัพท์ 054 356 681-4 โทรสาร. 054 356 680

ฝ่าย/งาน โทรศัพท์ภายใน
งานบริหารทั่วไป  
งานธุรการ 111
งานพัสดุ  112, 113
อาคารสถานที่และยานพาหนะ 112
งานการเงินและบัญชี 601
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน 201
 ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 201
 ฝ่ายส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน 201
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ฝ่ายประสานการฝึก 503
ฝ่ายช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 411
ฝ่ายช่างเครื่องกล 811
ฝ่ายช่างอุตสาหการ 311
ฝ่ายช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมศิลป์ 191,192
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 123
กลุ่มงานแผนและประเมินผล 124
กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 115

ติดต่อเรา