การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 9
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 24
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 37
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 56
5 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 68
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 58
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 79
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 174
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 107
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 133
11 แบบฟอร์มแผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2565 210
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 148