การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 21
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 34
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 29
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 50
5 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 61
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 67
7 ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม 70
8 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 56
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 47
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 52
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 65
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 75