การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่”

18 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 4 สาขา

6 ม.ค. 2566

สพร. 10 ลำปาง จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน

27 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

26 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ธ.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง รับสมัครฝึกอาชีพ การเตรียมเข้าทำงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝึกอบรมฟรี ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566

22 ธ.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2566

19 ธ.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2566

19 ธ.ค. 2565