การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะอาชีพ

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ฝึกอบรม SolidWorks

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะกรรมการชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

28 ม.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมมหกรรมอาชีพ "งานสร้างคน คนสร้างงาน" จังหวัดลำปาง

28 ม.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมมหกรรมอาชีพ "งานสร้างคน คนสร้างงาน" จังหวัดลำปาง

28 ม.ค. 2567

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชม และหารือการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

28 ม.ค. 2567

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่

28 ม.ค. 2567

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการเพื่อหารือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

28 ม.ค. 2567