การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง