การแสดงผล

+
-

ประกาศ เรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566"

9 ก.ย. 2565

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :