การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ปีงบประมาณ 2563

12 มี.ค. 2563

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พนักงานขับยานพาหนะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :ประกาศ

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :รายละเอียดทำความสะอาด

ไฟล์แนบ :รายละเอียดบำรุงรักษาต้นไม่

ไฟล์แนบ :รายละเอียดขับยานพาหนะ

ไฟล์แนบ :รายละเอียดรักษาความปลอดภัย