การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
กระบวนการยื่นคำขอสมุดประจำตัว และบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว.pdf 42 KB .pdf 345
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 51 KB .pdf 495
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 59 KB .pdf 296
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 40 KB .pdf 329
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ผู้ดำเนินการฝึก นำเข... 54 KB .pdf 398
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pd... 43 KB .pdf 297
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 51 KB .pdf 314
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยว การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีเป็นผู้ดำเน... 50 KB .pdf 310
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการ ค่าใช้จ่ายที... 62 KB .pdf 278
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการ ค่าใช้จ่ายที... 57 KB .pdf 289
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).... 52 KB .pdf 309