การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
กระบวนการยื่นคำขอสมุดประจำตัว และบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว.pdf 42 KB .pdf 309
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 51 KB .pdf 458
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 59 KB .pdf 259
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 40 KB .pdf 294
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ผู้ดำเนินการฝึก นำเข... 54 KB .pdf 363
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pd... 43 KB .pdf 262
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).pdf 51 KB .pdf 275
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยว การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีเป็นผู้ดำเน... 50 KB .pdf 268
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการ ค่าใช้จ่ายที... 62 KB .pdf 246
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการ ค่าใช้จ่ายที... 57 KB .pdf 251
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน).... 52 KB .pdf 274