การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.pdf 263 KB .pdf 595
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรยกฯ ฝึกเอง.pdf 276 KB .pdf 259
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรยกฯ ฝึกนอก.pdf 260 KB .pdf 514
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 359 KB .pdf 244
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 373 KB .pdf 610
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 366 KB .pdf 228
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 374 KB .pdf 561
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้า... 370 KB .pdf 249
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 360 KB .pdf 314