ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 4,625
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 4,677
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 8,808
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37,502
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6,417
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,459
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,159
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19,552
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,183
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9,381
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 32,422