ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 9,489
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 4,776
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,187
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 9,473
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,001
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 9,268
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,351
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 4,726
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25,398
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,389
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 28,759