ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,251
2 สรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,198
3 การจัดการและสถิติข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,271
4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 2,975
5 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 11,881
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 4,194
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,975
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,824
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 3,994
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,997
11 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 11,995