การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
        คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
              คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดการฝึกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
       คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
              คู่มือการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
        คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถ
              P-OLOC-15 การประเมินความรู้ความสามารถ
              WI-OLOC-02-พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
              WI-OLOC-03-การขอมีสมุดประจำตัว ฯ
              WI-OLOC-04-การประเมินความรู้ความสามารถ
              WI-OLOC-05-การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
              WI-OLOC-11-การประเมินความรู้ความสามารถ ม.26-4-2
              WI-OLOC-08-การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ
              WI-OLOC-07-การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ
              WI-OLOC-06-การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
              WI-OLOC-12- การบันทึกแบบตรวจ (ตร.1)
              WI-OLOC-09-การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ
              WI-OLOC-10-การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ
              P-OLOC-25-การรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ
              P-OLOC-24-การออกคำสั่งนายทะเบียนฯ
              P-OLOC-23-การเปรียบเทียบของนายทะเบียนตามระเบียบฯ
              P-OLOC-22-การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
              P-OLOC-21-การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ม.26-4-2
              P-OLOC-20-การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ม.26-4-2 และกรณีต่ออายุ
              P-OLOC-19-การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินและบัตรประจำตัวผู้ประเมิน
              P-OLOC-18-การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินและบัตรประจำตัวผู้ประเมิน
              P-OLOC-17-การออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถกรณีสูญหาย ชำรุด
              P-OLOC-16-การขอมีสมุดประจำตัว
        คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
              คู่มือปฏิบัติงานการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
              คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
              คู่มือปฏิบัติงานการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
คู่มือการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ