การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ฉบับที่ 4-2567 กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็.pdf 60
2 ฉบับที่ 3-2567 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่า.pdf 115
3 ฉบับที่ 2-2567 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับ.pdf 143
4 ฉบับที่ 1-2567 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ใ.pdf 222
5 ฉบับที่ 12 คำถามที่พบบ่อย FAQs.pdf 154
6 ฉบับที่ 11 การตรวจสอบพัสดุประจำปี.pdf 232
7 ฉบับที่ 10 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเช่า.pdf 186
8 ฉบับที่ 9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าต.png 214
9 เอกสารเผยแพร่งานตรวจสอบภายใน 8.66.pdf 242
10 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุ.pdf 211
11 หลักฐานเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ6.66.pdf 170
12 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แผ่นพับฉบับ5.18.pdf 190