การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการให้บริการงานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบ)

สำหรับหน่วยรับตรวจในภูมิภาคประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนเตรียมการก่อนเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. ขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

3. ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบเเละติดตามผลเเสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน