การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2535   มีการจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัด กระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในภายใต้กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย และปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยช่วงต้นมีอัตรากำลังข้าราชการรวม ๓ ราย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 3-5 หรือ 6 หรือ 7  ต่อมา ในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขยายกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่ม เป็น 5 ราย โดยปรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 (ว) และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลุ่มงานตรวจสอบภายใน