การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 95
2 รง0410/ว07048 ลว 6 กย 65 การกำกับดูเเล ควบคุม และตรวจสอบดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 19
3 รง0410/ว006994 ลว 5 กย 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 22
4 รง0410/ว06210 ลว 16 สค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 19
5 รง0410/ว05300 ลว 8 กค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 41
6 0350 (ว 04631 สล.) 28 มิถุนายน 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 53
7 (ว 04278 สล.) 14 มิถุนายน 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 61
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 32
9 (ว 03876 สล.) 31 พฤษภาคม 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน
10 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2565 118
11 (ว 03565 สล.) 17 พฤษภาคม 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 41
12 0223 (ว) (ว 03086 สล.) 28 เมษายน 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 48