การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2566 38
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 133
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส ที่ 2 169
4 แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 39
5 แนวทางการตรวจสอบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 30
6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส ที่ 1 253
7 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี2566 37
8 สรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39
9 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 26
10 เอกสารการบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) 50
11 รง0410/ว09005 ลว 7 พย 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 45
12 รง 0410/ว08960 ลว 7 พย 65 การกำกับดูเเล ควบคุม และตรวจสอบดำเนินโครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 30