การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 17
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 26
3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี2567 19
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 69
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26
6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 1) 44
7 นโยบายการตรวจสอบภายใน 29
8 กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2567 49
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2567 31
10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 4) 185
11 แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 601
12 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 617