การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี2566 13
2 สรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22
3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 12
4 เอกสารการบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) 33
5 รง0410/ว09005 ลว 7 พย 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 30
6 รง 0410/ว08960 ลว 7 พย 65 การกำกับดูเเล ควบคุม และตรวจสอบดำเนินโครงการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
7 รง0410/ว08668 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 41
8 รง0410/ว08669 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 30
9 รง0410/ว08670 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 23
10 รง0410/ว08671 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 27
11 รง0410/ว08672 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 18
12 รง0410/ว08673 ลว 28 ตค 2565 ขอส่งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อใช้ปรับปรุงงาน 19