การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 481
2 นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรม 367
3 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 318
4 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 290
5 นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 221
6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 396
7 นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 420
8 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 199
9 นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 144
10 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 200
11 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 159
12 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 202