การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 752
2 นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรม 596
3 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 513
4 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 487
5 นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 276
6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 526
7 นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 499
8 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 260
9 นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 206
10 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 252
11 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 215
12 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 251