การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 721
2 นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรม 560
3 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 487
4 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 452
5 นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 271
6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 520
7 นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 490
8 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 256
9 นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 202
10 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 247
11 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 210
12 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 246