การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
 

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการด้านพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นเลิศ  ได้มาตรฐานและทันสมัย

ค่านิยมร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. มั่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตบริการ
4. สานสร้างเครือข่าย