การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน
สำนักผู้ตรวจราชการกรม

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๐๗๓/๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตั้งสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.เป็นฝ่ายเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

๒.จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการกรม

๓.ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกรม

๔.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมเสนออธิบดี

๕.รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ตรวจราชการกรม

เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย