การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักผู้ตรวจราชการกรม

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางวีรยา  รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม

นางจิรวรรณ  สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม

 

 

 

งานบริหารทั่วไป

นางกัญชนาพันธุ์ เหงากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

 

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ

นายสุรชัย วิริยาธิปัตย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวสุนทรี  นามจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวไพจิตรา  สุโพธิ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวศิริวรรณ  เทียมถม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ตรวจราชการกรม