การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


ตำแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม        
(นายสุทธิพงษ์  โกศล) 0 2248 3385 202   06 3209 0334
ผู้ตรวจราชการกรม        
(นายเดชา  พฤกษ์พัฒนรักษ์) 0 2245 3178 208   06 2598 0779
(นายชัย มีเคชา) 0 2245 2018 207   06 3217 9258
(นางจิรวรรณ  สุดสุนทร) 0 2245 1704 209   06 3209 3896
(นายอนุกุล  นำหน้าวงษ์สุข) 0 2245 2367 203   06 5987 5492
งานบริหารงานทั่วไป 0 2245 1921 221    
งานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม 0 2643 4979 212 0 2643 4979  
         

 

ติดต่อเรา