การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารโครงสร้างและภารกิจแบ่งงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 พ.ค. 2566

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

20 มิ.ย. 2562

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

20 ก.พ. 2561

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

9 มิ.ย. 2560

รง 0403/ว0194 (ลว 23/ม.ค./2560) เรื่อง เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2560

24 ม.ค. 2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

28 พ.ย. 2559

หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว 14323 ลว. 14 ต.ค. 2559

18 ต.ค. 2559

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

19 ก.ย. 2559

กระทรวงแรงงานได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

16 ก.ย. 2559