การแสดงผล

+
-

เอกสารโครงสร้างและภารกิจแบ่งงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 พ.ค. 2566 13:50:11

...
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งเอกสารเผยแพร่โครงสร้างและภารกิจแบ่งงานภายใน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ :