การแสดงผล

+
-

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

20 มิ.ย. 2562 10:46:32

 
     ด้วยมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้ข้าราชการ และผู้รับบำนาญทราบตามไฟล์ที่แนบ
 
     ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 1

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 2

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 3

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 4

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 5

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 6